informacja o danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Novum Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Lusówku ul. Storczyka 31B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000564820, NIP: 7811911986, REGON: 361866910

Kontakt:

Mogą się Państwo z nami kontaktować korespondencyjnie pod adresem ul. Agawy 3 Lusówko, 62-080 Tarnowo Podgórne lub mailowo: sprzedaz@novum-plus.pl.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach:

  1.  udzielania odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji czy kontaktu przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO/ art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych:

W celu wskazanym powyżej przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail.

Informacja o odbiorcach Państwa danych osobowych:

Jeśli będzie to konieczne, możemy przekazać Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie. Będziemy przekazywać dane następującym grupom:

  1. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  2. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze;
  3. podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres niezbędny do obsługi zapytania, tj. okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji). Jeżeli efektem prowadzonej korespondencji będzie zawarcie umowy, będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy, o czym Państwa poinformujemy. Jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy, Państwa dane zostaną przez nas usunięte.

Przysługujące Państwu prawa:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, w graniach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. przenoszenia danych;
  3. żądania usunięcia danych osobowych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na nas;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów;
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam przez Państwo swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego):

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich.

Nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych przekazanych nam w ramach wysłanego do nas zapytania poprzez formularz kontaktowy.